JĘZYK SERWISU pl cz en fr
43-400 Cieszyn, Rynek 18, tel. 33 85 78 720, fax. 33 85 78 721, e-mail: biuro@olza.pl NAPISZ DO NAS

Misja, cele i zadania


Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego na terenach gmin i powiatów członkowskich.

Statut Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej ‘Olza’ określa, że będzie ono realizować swoje cele m.in. przez:
 • poszukiwanie nowych możliwości rozwoju gospodarczego i zatrudnienia mieszkańców, poprzez działania zmierzające do poprawy infrastruktury technicznej, i inicjatywy służące przyciągnięciu inwestorów;
 • upowszechnianie korzystnego wizerunku regionu z naciskiem na jego korzystne położenie i inne walory sprzyjające ekonomicznemu rozwojowi;
 • działania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego;
 • działalność edukacyjną mającą na celu wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń dotyczących rozwoju lokalnego i regionalnego;
 • działalność kulturalną i sportową dla popularyzacji wartości budujących tożsamość regionalną mieszkańców;
 • tworzenie warunków dla najszerszych kontaktów międzynarodowych mieszkańców ze szczególnym naciskiem na współpracę transgraniczną z samorządami i innymi organizacjami Republiki Czech;
 • prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej dotyczącej zakresu działania Stowarzyszenia i jej członków;
 • prowadzenie działalności proeuropejskiej, w szczególności problematyki informacyjnej i edukacyjnej w ramach funkcjonującego przy Stowarzyszeniu Euroregionalnego Centrum Informacji Europejskiej;
 • prowadzenie działalności z obszaru turystyki, w szczególności tworzenia i promocji ponadlokalnych produktów turystycznych, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania ponadlokalnej informacji turystycznej w ramach funkcjonującej przy Stowarzyszeniu Agencji Informacji Przygranicznej oraz współpracy z branżą turystyczną;
 • wszelkie inne działania mogące przyczynić się do realizacji celów Stowarzyszenia i interesów jego członków, z uwzględnieniem specyfiki położenia regionu na obszarze styku gmin Polski i Czech oraz szans jakie to położenie stwarza dla regionów przygranicznych obu państw.

Poprzez współpracę w ramach Euroregionu Śląsk Cieszyński Stowarzyszenie dodatkowo:

Wspiera rozwój w obszarach przygranicznych, a zwłaszcza w takich dziedzinach jak:
 • Wymiana doświadczeń i informacji dot. rozwoju regionu,
 • Wymiana doświadczeń i informacji dotyczących rynku pracy,
 • Współpraca przy planowaniu przestrzennym,
 • Rozwiązywanie wspólnych problemów w dziedzinie transportu, komunikacji i łączności oraz bezpieczeństwa obywateli,
 • Rozwiązywanie wspólnych problemów dotyczących ekologii i środowiska naturalnego,
 • Współpraca przy zapobieganiu i likwidacji następstw klęsk żywiołowych,
 • Współpraca w dziedzinie gospodarczej i handlowej,
 • Rozwój turystyki, ruchu podróżnych łącznie z dalszym usprawnieniem ruchu granicznego,
 • Akcje wspierające rozwój kultury, oświaty i sportu, zwłaszcza wymiana informacji dotyczących tych działań,
 • Wymiana kulturalna i opieka nad wspólnym dziedzictwem kultury,
 • Wzajemna współpraca służb ratowniczych i górskich na terenie Euroregionu,
 • Współpraca między szkołami i młodzieżą na terenie Euroregionu.

Euroregion wspiera w ramach swoich możliwości interesy miast i gmin, stowarzyszeń, organizacji i osób fizycznych, które odpowiadają celom rozwojowym regionu.

Euroregion wspomaga na poziomie regionalnym wszystkie te działania, które prowadzą do przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej.

Euroregion wspiera zawieranie międzynarodowych umów, prowadzących do współpracy transgranicznej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania poprzez wdrażanie projektów własnych i wspieranie projektów innych instytucji.
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies
ui icons publication PUBLIKACJE ui icons video WIDEO ui icons report RAPORTY

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzach dostępnych na naszej stronie internetowej przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą przy ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel. 338578720, adres email: biuro@olza.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu 338578720 wew. 23, drogą pocztową: ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn.
 4. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe zamieszczane w formularzach wyłącznie w celach, do których formularze te zostały udostępnione, tj.: rejestrowania użytkowników i kontaktowania się w celach zgodnych z treścią przesłanej do nas wiadomości, a także na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, a także dostawcom usług bazodanowych na podstawie stosownych umów.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okres wymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także prowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 4 polityki prywatności.