JĘZYK SERWISU pl cz en fr
43-400 Cieszyn, Rynek 18, tel. 33 85 78 720, fax. 33 85 78 721, e-mail: biuro@olza.pl NAPISZ DO NAS

Misja, cele i zadania


Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego na terenach gmin i powiatów członkowskich.

Statut Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej ‘Olza’ określa, że będzie ono realizować swoje cele m.in. przez:
 • poszukiwanie nowych możliwości rozwoju gospodarczego i zatrudnienia mieszkańców, poprzez działania zmierzające do poprawy infrastruktury technicznej, i inicjatywy służące przyciągnięciu inwestorów;
 • upowszechnianie korzystnego wizerunku regionu z naciskiem na jego korzystne położenie i inne walory sprzyjające ekonomicznemu rozwojowi;
 • działania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego;
 • działalność edukacyjną mającą na celu wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń dotyczących rozwoju lokalnego i regionalnego;
 • działalność kulturalną i sportową dla popularyzacji wartości budujących tożsamość regionalną mieszkańców;
 • tworzenie warunków dla najszerszych kontaktów międzynarodowych mieszkańców ze szczególnym naciskiem na współpracę transgraniczną z samorządami i innymi organizacjami Republiki Czech;
 • prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej dotyczącej zakresu działania Stowarzyszenia i jej członków;
 • prowadzenie działalności proeuropejskiej, w szczególności problematyki informacyjnej i edukacyjnej w ramach funkcjonującego przy Stowarzyszeniu Euroregionalnego Centrum Informacji Europejskiej;
 • prowadzenie działalności z obszaru turystyki, w szczególności tworzenia i promocji ponadlokalnych produktów turystycznych, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania ponadlokalnej informacji turystycznej w ramach funkcjonującej przy Stowarzyszeniu Agencji Informacji Przygranicznej oraz współpracy z branżą turystyczną;
 • wszelkie inne działania mogące przyczynić się do realizacji celów Stowarzyszenia i interesów jego członków, z uwzględnieniem specyfiki położenia regionu na obszarze styku gmin Polski i Czech oraz szans jakie to położenie stwarza dla regionów przygranicznych obu państw.

Poprzez współpracę w ramach Euroregionu Śląsk Cieszyński Stowarzyszenie dodatkowo:

Wspiera rozwój w obszarach przygranicznych, a zwłaszcza w takich dziedzinach jak:
 • Wymiana doświadczeń i informacji dot. rozwoju regionu,
 • Wymiana doświadczeń i informacji dotyczących rynku pracy,
 • Współpraca przy planowaniu przestrzennym,
 • Rozwiązywanie wspólnych problemów w dziedzinie transportu, komunikacji i łączności oraz bezpieczeństwa obywateli,
 • Rozwiązywanie wspólnych problemów dotyczących ekologii i środowiska naturalnego,
 • Współpraca przy zapobieganiu i likwidacji następstw klęsk żywiołowych,
 • Współpraca w dziedzinie gospodarczej i handlowej,
 • Rozwój turystyki, ruchu podróżnych łącznie z dalszym usprawnieniem ruchu granicznego,
 • Akcje wspierające rozwój kultury, oświaty i sportu, zwłaszcza wymiana informacji dotyczących tych działań,
 • Wymiana kulturalna i opieka nad wspólnym dziedzictwem kultury,
 • Wzajemna współpraca służb ratowniczych i górskich na terenie Euroregionu,
 • Współpraca między szkołami i młodzieżą na terenie Euroregionu.

Euroregion wspiera w ramach swoich możliwości interesy miast i gmin, stowarzyszeń, organizacji i osób fizycznych, które odpowiadają celom rozwojowym regionu.

Euroregion wspomaga na poziomie regionalnym wszystkie te działania, które prowadzą do przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej.

Euroregion wspiera zawieranie międzynarodowych umów, prowadzących do współpracy transgranicznej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania poprzez wdrażanie projektów własnych i wspieranie projektów innych instytucji.

ZAPRASZAMY

Lato z Książką
Ustroń,
28-30.07.2017
Kasia Skiba i Ja
Goleszów,
28.07.2017, godz. 20:00
12. Festiwal Filmowy "Wakacyjne Kadry i Dźwięki"
Tydzień IV
Cieszyn,
28-29.07.2017, godz. 21:30
54. Tydzień Kultury Beskidzkiej
Wisła,
29.07 - 06.08.2017
VIII Military Festival - Ustroń 2017
Ustroń,
29-30.07.2017
Wspólne ścieżki
festyn historyczny Godów,
29.07.2017, godz. 12:00
XXIII Festyn Istebniański
w ramach 54. Tygodnia Kultury Beskidzkiej Istebna,
29-30.07.2017
Noche Latina... Sen kubańskiej nocy
Wisła,
29.07.2017, godz. 19:00
WIĘCEJ
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies
ui icons publication PUBLIKACJE ui icons video WIDEO ui icons report RAPORTY