JĘZYK SERWISU pl cz en fr
43-400 Cieszyn, Rynek 18, tel. 33 85 78 720, fax. 33 85 78 721, e-mail: biuro@olza.pl NAPISZ DO NAS

IMPREZA

III Jastrzęski DogTrekking "TropDoGrzybka"

Jastrzębie-Zdrój 13.09.2020, godz. 10:00
  • Miejscowość Jastrzębie-Zdrój
  • Miejsce Las Kyndra - parking naprzeciw dworca autobusowego (ul. Arki Bożka)
Organizator: Rafał Grzybek – właściciel Hotelu dla Psów oraz szkoły tresury "TropDoGrzybka". Po raz trzeci w Jastrzębiu-Zdroju organizujemy bieg/spacer z psem na orientację w terenie.
Miejsce: Las Kyndra.

Poprzednia edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem a ilość chętnych uczestników przerosła Nasze oczekiwania. Na starcie pojawili się ludzie także daleko spoza Naszego Miasta.
W tym roku będzie jeszcze lepiej i jeszcze weselej!

Jako Organizator oświadczam, że imprezę tą prowadzę całkowicie charytatywnie i nie pobieram z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.
Nagrody dla uczestników oraz pakiety startowe fundują Sponsorzy imprezy, za co z góry serdecznie dziękuję.

Początek imprezy: godz.10:00Regulamin III Jastrzębskiego DogTrekking’u „TropDoGrzybka”


1. Organizator

Organizatorem wydarzenia jest Rafał Grzybek – właściciel Hotelu dla Psów oraz szkoły tresury „TropDoGrzybka”. Współorganizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju, Jastrzębski Zakład Komunalny oraz Schronisko dla Zwierząt w Jastrzębiu-Zdroju. Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Anny Hetman Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój


​2. Cel

Promowanie aktywnego wypoczynku z psem oraz zdrowego trybu życia (zawody nie są imprezą komercyjną) 


​3. Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem będzie osoba, która dokona zgłoszenia e-mailowego na adres treserpsow@tropdogrzybka.pl podając imię i nazwisko zawodników (można startować grupami), imię psa, telefon kontaktowy oraz wybraną długość trasy.
Do e-maila należy załączyć dowód wpłaty kwoty 20.00 zł na konto Schroniska.

Dane do przelewu: konto nr 28 8470 0001 2001 0029 7123 0002, Jastrzębski Zakład Komunalny, Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt, 44-268 Jastrzębie-Zdrój,
wpisując w tytule: „Darowizna - DogTrekking TropDoGrzybka2020”.

Opłata startowa w wysokości 20 zł będzie w całości przeznaczona na Jastrzębskie Schronisko dla zwierząt, opłata nie jest zwracana, jeśli zawodnik zrezygnuje z uczestnictwa w zawodach (nie zostanie wówczas wydany także pakiet startowy) oraz w wypadku odwołania zawodów z powodu wypadków losowych, niezależnych od Organizatora. Opłata startowa nie może być przeniesiona na inną osobę.

Na jednego zgłoszonego zawodnika, bądź "drużynę" (np.rodzina z psem) przypada jeden pakiet startowy.

Prawo do startu w DogTrekking’u TropDoGrzybka mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, poniżej 16 lat pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w imprezie. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).


Uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:


„Informuję, iż znam regulamin III Jastrzębskiego Dog Trekking’u „TropDoGrzybka" i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w e-mailu zgłoszeniowym dla potrzeb klasyfikacji. Oświadczam, że jestem zdolny do startu w zawodach sportowych i startuję na własną odpowiedzialność.

Oświadczam, że:
• uczestniczę w DogTrekking’u TropDoGrzybka na własne ryzyko i zabezpieczę się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka związanego z moim uczestnictwem
• Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności organizatora, współorganizatora oraz wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób są zaangażowane w organizację DogTrekkingu TropDoGrzybka. W razie strat, zranień, utraty zdrowia lub szkód związanych z moim uczestnictwem nie będę wnosił żadnych skarg.
• Zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z zawodami rozstrzygał Sędzia główny, którego postanowienia są definitywne i obowiązujące. Nie będę wnosić żadnych spraw, nie będę rozpoczynać żadnej procedury sądowej i nie będę żądać żadnego zadośćuczynienia przed sądami.
• Zgadzam się na filmowanie oraz fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez organizatorów zawodów dla potrzeb klasyfikacji i promocji. Zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i dokonałem zgłoszenia e-mailowego zgodnie z prawdą oraz kompletnie.”


​4. Pies

Do udziału w DogTrekking’u TropDoGrzybka dopuszcza się wszystkie psy zdolne do przebycia wybranej długości trasy. Zabrania się startu suk w okresie cieczki, suk w ciąży oraz do 6 tyg. po porodzie. Uczestnicy zobowiązani są przez cały czas trwania imprezy do trzymania psów na smyczy oraz do sprzątania po swoich pupilach. Psa prowadzimy w szelkach lub w obroży - zabrania się startu psa w kolczatce lub obroży zaciskowej oraz elektrycznej. Wszystkie psy biorące udział w DogTrekking’u TropDoGrzybka muszą posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie (książeczka zdrowia psa), które należy okazać podczas odprawy w dniu biegu. Podczas zawodów zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek działanie powodujące ból lub stres u zwierzęcia. Każdy zawodnik odpowiada za zachowanie swojego psa oraz ewentualne szkody przez niego wyrządzone. W razie braku możliwości kontynuowania marszu/biegu przez psa zawodnik ma obowiązek zejść z trasy i niezwłocznie poinformować o tym organizatora osobiście w biurze zawodów lub dzwoniąc pod numer +48 888 625 566. Taki sam obowiązek ciąży na osobie, która zrezygnuje z uczestnictwa w marszu w trakcie imprezy.


​5. Wyposażenie

Każdy uczestnik ma obowiązek zabrać ze sobą na trasę: swój numer startowy oraz mapę wręczoną podczas odprawy, telefon komórkowy, miskę i wodę dla psa w ilości odpowiedniej do wielkości i potrzeb posiadanego psa. Wyposażenie może być sprawdzane przed startem, jak również na trasie lub po przekroczeniu linii mety.


​6. Trasa

Każdy uczestnik ma możliwość wyboru długości trasy (5 km lub 10 km) i określa ją podczas zapisów drogą e-mailową. Jeden uczestnik może wziąć udział w zawodach na jednej trasie. Podane odległości dotyczą przejścia trasy zaliczając punkty kontrolne wyznaczone na mapie. Ominięcie chociaż jednego punktu kontrolnego uniemożliwia formalne zaliczenie DogTrekking’u TropDoGrzybka. Zabrania się korzystania przez zawodników z map innych niż przekazanych przez organizatora. Na trasie nie będzie podpowiedzi/strzałek kierunkowych.
Meta: O rankingu zwycięzców decydować będzie kolejność powrotu Zawodników do Punktu Zakończenia Trasy znajdującego się przy mecie i podanie swojego numeru startowego. Uczestnik obowiązkowo okazuje sędziemu lub jego asystentowi wszystkie fanty zebrane z punktów kontrolnych.


7. Środki Ostrożności

DogTrekking „TropDoGrzybka” będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej, przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.
Na trasie i w jej pobliżu zabrania się używania pojemników szklanych i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia psów, zawodników lub kibiców. W razie napotkania niebezpieczeństwa lub zagrożenia życia lub zdrowia należy kontaktować się z numerem alarmowym 112. W sprawach organizacyjnych, napotkanych nieprawidłowościach i ewentualnych uwag prosimy kontaktować się pod numerem telefonu: +48 888 625 566.


8. Dodatkowe obostrzenia związane z COVID 19


Organizator zapewnia, że zastosuje się do wszystkich aktualnych restrykcji, jednakże w związku z bardzo dynamiczną sytuacją dotyczącą obostrzeń wprowadzanych przez Ministra Zdrowia oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, wszelkie szczegóły dotyczące przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa zostaną opublikowane na kilka dni przed planowanym biegiem, dostępne będą na stronie internetowej www.tropdogrzybka.pl oraz w Biurze Zawodów w dniu biegu. Od uczestników wymaga się respektowania wprowadzonych zasad.

Niniejszy regulamin został wysłany e-mailem do wszystkich Uczestników, dostępny jest w Biurze Zawodów oraz na stronie internetowej www.tropdogrzybka.pl. Udział uczestników w DogTrekkingu TropDoGrzybka jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

W przypadku wprowadzenia zmian do regulaminu, jego zaktualizowana wersja będzie dostępna na stronie internetowej www.tropdogrzybka.pl oraz w dniu imprezy w biurze zawodów.


9. Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. obowiązuje unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). Wobec powyższego TDG Rafał Grzybek przedstawia następującą informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. TDG Rafał Grzybek informuje:
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest TDG Rafał Grzybek z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Ruptawska 11 (dalej Rafał Grzybek lub "ja").
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? Napisz do treserpsow@tropdogrzybka.pl Temat: „Ochrona danych osobowych” lub adres pocztowy: TDG Rafał Grzybek, ul. Ruptawska 11, 44-338 Jastrzębie-Zdrój
Skąd mam Twoje dane? Otrzymałem je od Ciebie podczas rejestracji na zawody sportowe.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Rafał Grzybek? Rafał Grzybek przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do kontaktowania się z Tobą w celach związanych z organizacją imprezy i rejestracją do zawodów
Czy musisz podać swoje dane osobowe? Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych, abyś mógł wziąć udział w zawodach organizowanych przez Rafał Grzybek. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziesz mógł wziąć w nich udziału.
Jakie masz uprawnienia wobec TDG Rafał Grzybek w zakresie przetwarzanych danych? Posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w przepisach art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w przepisach art. 18 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), oraz prawo do przenoszenia swoich danych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać:
- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez TDG Rafał Grzybek; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) od dnia 25 maja 2018r.
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe udostępniam wyłącznie osobom wspomagającym obsługę uczestników zawodów.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? Rafał Grzybek przechowuje Twoje dane osobowe na okres organizacji zawodów sportowych w których masz zamiar uczestniczyć, a także po nich w celach:
dochodzenia roszczeń w związku z uczestnictwem w zawodach, do dnia 31 grudnia 2020 roku.
Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Dane nie będą przekazywane do państw pozaunijnych będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 
POWRÓT
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies
ui icons publication PUBLIKACJE ui icons video WIDEO ui icons report RAPORTY